Amplitie? 9 FAQ vanuit HR en MT

16 augustus 2019

Amplitiedeskundige

In dit artikel bespreken we 9 veelgestelde vragen en antwoorden omtrent amplitie.

1. Wat is amplitie nou eigenlijk?

Er is steeds meer aandacht voor het optimaliseren van het welbevinden en functioneren van medewerkers, aangezien dit een voorwaarde is voor organisatiesucces. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience, talentontwikkeling en werkgeluk nemen een steeds centralere positie in bij strategische doelstellingen. Het optimaliseren van welbevinden en functioneren begint wat ons betreft met het bevorderen (amplitie) ervan, in plaats van inzetten op het oplossen (curatie) of voorkomen (preventie) van problemen en risico’s. Amplitie is het versterken van de positieve staat van medewerkers (zoals de hierboven genoemde thema’s) en is gericht op alle medewerkers; niet slechts op risicogroepen.

2. Waarom zou mijn organisatie moeten inzetten op amplitie?

Onze manier van leven en werken is door de eeuwen heen continu aan veranderingen onderhevig geweest. Recente technologische ontwikkeling, snelle veranderingen en de toegenomen welvaart hebben met zich meegebracht dat mensen steeds meer op eigen kracht moeten kunnen functioneren en aan wie andere eisen worden gesteld dan voorheen. Deze recente veranderingen worden ook wel de psychologisering van de arbeid genoemd. Het mentale kapitaal van mensen wordt steeds belangrijker; alleen beschikken over vakkennis en lichamelijke gezondheid is niet meer voldoende. Zonder mentale fitheid en motivatie kan niet aan de psychologische eisen die het moderne werk stelt tegemoet gekomen worden. Het welzijn van mensen en medewerkers neemt daarom een steeds meer centrale positie in binnen de maatschappij en de strategie van organisaties. Als we blijven focussen op het herstellen van welzijn, houden we ons mentale kapitaal niet in conditie en blijven we achter de feiten aanlopen. Met amplitie kan het welzijn bevorderd worden, zodat we aan de psychologische eisen van het moderne werk én het toekomstige werk tegemoet kunnen komen.

3. Waar richten we ons op als we ons bezig willen houden met amplitie?

Om interventies in te kunnen zetten om op een concrete manier te werken aan het optimaliseren van welbevinden en functioneren, hebben wij amplitie opgedeeld in vier pijlers: gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Een amplitief interventieplan, onderdeel van strategisch amplitiebeleid, richt zich op het optimaliseren van welbevinden en functioneren, met gelukkigere medewerkers en meer organisatiesucces als gevolg.

4. Wanneer is het belangrijk om amplitie in te zetten?

Daar kunnen we kort over zijn, altijd! Amplitie is niet iets dat je pas inzet bij problemen en risico’s. Amplitie zal doorlopend op de agenda moeten staan.

5. Wie moet zich bezighouden met amplitie?

De werkgever of het management moet akkoord geven om met amplitie aan de slag te gaan. Het belang van investeren in het menselijke kapitaal zou van bovenaf in de missie, visie en het beleid van een organisatie terug moeten komen. Daarnaast is het van belang dat leidinggevenden aansturen op amplitie en dat medewerkers amplitief gedrag vertonen. Let op, we bedoelen alle medewerkers. Dus ook de leidinggevenden, het management en de directeur. Een organisatie waarbij amplitie onderdeel uitmaakt van het DNA van de organisatie ziet en behandelt de medewerkers daadwerkelijk als belangrijkste kapitaal. Je kunt zeggen dat er bij een dergelijke organisatie een mensgerichte organisatiecultuur heerst. Sturing geven aan een dergelijke cultuur vraagt om iemand die volledige tijd en aandacht heeft voor de medewerkers. Het is niet dat leidinggevenden en/of managers per definitie niet voldoende aandacht bieden aan hun medewerkers. Zij hebben echter vaak ook andere taken, verantwoordelijkheden en doelen dan enkel de medewerkers in hun kracht te zetten. Om deze reden introduceren wij van Talent College een nieuwe functie: de amplitiedeskundige.

6. Wat doet de amplitiedeskundige?

Een amplitiedeskundige biedt strategisch advies om amplitie op te nemen in het beleid van de organisatie en geeft invulling aan dit amplitiebeleid. Hij maakt een analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en stelt een passend interventieplan op. Dit doet hij aan de hand van waarderend onderzoek: een krachtige methode om positieve ontwikkeling te genereren. Op deze manier wordt amplitiebeleid opgesteld, ingevoerd en uitgevoerd.

7. Welke thema’s moet ik aan denken als het gaat om amplitie?

Bij gezondheid gaat het om beweging, voeding en ontspanning. Bevlogenheid gaat over vitaliteit, toewijding en absorptie (flow). Bij talentmanagement is het belangrijk om talenten van medewerkers te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Werkinrichting gaat over de aard van het werk en de fysieke werkomgeving. Onderwerpen die hierbij passen zijn: positief werkklimaat, werk-privé balans, leiderschapsstijl, zingeving, onboarding, jobcrafting, onderlinge relaties, communicatie, leer- en ontwikkelmogelijkheden, organisatiecultuur, enzovoort.

8. Wat is het verschil met inzetten op (werk)geluk?

(Werk)geluk is een werkgerelateerde trend geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een belangrijke misvatting is ontstaan over de definitie van geluk. Ondanks dat er geen eenduidige definitie van geluk is, omdat iedereen daar iets anders onder verstaat, is het wel van belang om onderscheid te maken tussen een geluksgevoel en het begrip geluk. Een geluksgevoel is te omschrijven als een positieve, tijdelijke reactie op een momentopname. Geluk is te omschrijven als een langdurige en stabielere staat van zijn; het gaat om de overtuiging dat het leven leuk, goed en de moeite waard is. De werkgeluk-trend is er voornamelijk op gericht om een geluksgevoel na te streven. Dit nastreven van het geluksgevoel kan echter juist leiden tot angstigere, depressievere en eenzamere mensen die zichzelf negatieve gevoelens kwalijk nemen. Organisaties die ernaar streven dat medewerkers elke dag met een blij gezicht rondhuppelen, zullen hun medewerkers alleen maar ongelukkiger maken. Echt gelukkige medewerkers creëer je door in te zetten op het bevorderen van positieve psychologische toestanden van medewerkers, dus in te zetten op amplitie. Zo biedt je hen de mogelijkheid hun totale welbevinden en functioneren te optimaliseren en niet slechts bezig te zijn met hun geluksgevoel. Door in te zetten op amplitie worden medewerkers ondersteund en gestimuleerd om aan de psychologische eisen van het moderne werk tegemoet te kunnen komen en tegelijkertijd persoonlijk te groeien. Het blijven optimaliseren van welbevinden en functioneren is een levenslang proces, met langdurig geluk als gevolg. Het ervaren van geluk is hiermee een uitkomst van amplitie, niet het doel op zich.

9. Dat wil ik ook! Wat kan ik nú doen?

Je kunt nú met ons een afspraak maken om een kop koffie of thee te komen drinken en de mogelijkheden te bespreken. Wij werken op projectbasis samen met organisaties en wij bieden een opleiding tot amplitiedeskundige aan, welke op 1 oktober al van start gaat. Wanneer kom je langs? Neem snel contact op. We hebben dinsdag 27 augustus ook een informatieavond.